Giải pháp đào tạo
 • ĐẲNG CẤP THẾ GIỚI

  ĐẲNG CẤP THẾ GIỚI
  World-class

  • Chuẩn mực quốc tế
   Global Standards
  • Chứng thực toàn cầu
   Globally Proven
 • NỀN TẢNG BỀN VỮNG

  NỀN TẢNG BỀN VỮNG
  Sustainable

  • Giá trị phổ quát
   Universal Values
  • Nguyên lý trường tồn
   Timeless Principles
 • PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP

  PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP
  Integrated

  • Tư duy, kỹ năng và công cụ
   Mindset, Skillset & Toolset
  • Đào tạo, tư vấn và xuất bản
   Training, Consulting & Publishing
 • 5 đặc tính trong mỗi giải pháp
 • CẢI BIẾN VĂN HÓA

  CẢI BIẾN VĂN HÓA
  Transformational

  • Chuyển hóa nhận thức
   Paradigm Shift
  • Thay đổi từ bên trong
   Inside Out
 • HƯỚNG TỚI KẾT QUẢ

  HƯỚNG TỚI KẾT QUẢ
  Performance-oriented

  • Kết quả tức thì
   Immediate Results
  • Kết quả bền vững
   Sustainable Results
5 đặc tính trong mỗi giải pháp

Với 5 đặc tính này trong mỗi giải pháp, và cùng với 6 nhóm giải pháp nói trên, FranklinCovey tin rằng đó là cách thiết thực nhất
để chúng tôi có thể góp phần cùng Quý vị trong hành trình kiến tạo nên một tổ chức tầm vóc đích thực và phát triển bền vững.

KHO HỌC LIỆU Resources

Khám phá kho học liệu phong phú bao gồm: nguồn thông tin hữu ích về các giải pháp đào tạo, các bài viết sâu sắc, các
nghiên cứu công phu của FranklinCovey trên toàn cầu, cũng như các tin tức và sự kiện của FranklinCovey tại Việt Nam.

SÁCH ĐƯỢC XUẤT BẢN BỞI FRANKLINCOVEY Titles Published by FranklinCovey

CHÚNG TÔI MANG ĐẾN TẦM VÓC MỚI
CHO HÀNG TỶ NGƯỜI TRÊN KHẮP THẾ GIỚI.
BẠN LÀ MỘT TRONG SỐ ĐÓ!